วิสัยทัศน์

  อุทิศตนให้กับสังคมอาเซียนด้วยการ       ส่งมอบความสะดวกสบายพร้อมทั้ง         ความปลอดภัยผ่านการผลิตและ              จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบรก           คุณภาพยอดเยี่ยมประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งผลักดันความฝันของ      พนักงานให้เกิดขึ้นจริงและคงไว้ซึ่ง             การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

พันธกิจ

การตลาด

การขยายกิจกรรมทางการตลาดที่ลูกค้าไว้วางใจ

           ・การส่งมอบสินค้าทั้งหมดที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

           ・ผลิตสินค้าที่ลูกค้าสามารถซื้อได้อย่างสบายใจ ตอบโจทย์ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และราคา

คุณภาพ และ เทคโนโลยี

ส่งมอบคุณภาพและเทคโนโลยีอันดับ 1 ในอาเซียน ยกระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

          ・วางแผนและส่งมอบสินค้าอันดับ 1 ที่อุทิศให้กับการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

          ・สร้างความเป็นเลิศด้านคุณภาพให้เกิดขึ้นจริง โดยมีเป้าหมาย "ของเสียเป็นศูนย์"

การบริหาร

การเจริญเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำที่โดดเด่นในอาเซียน

             ・อุทิศต่อสังคมและสร้างความกลมเกลียวกันด้วยการเคารพต่อวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆ 

             ・สร้างบุคลากรระดับบริหาร ด้วยการพัฒนา ให้ความรู้แก่พนักงานอย่างเต็มกำลัง

             ・ทุกการกระทำจะต้องอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด